Skip to main content

Nynorskdagen 12. mai 

På den­ne da­gen, 12. mai 1885, fekk Noreg to jamstilte skrift­språk. Det blei vedteke på Stor­tin­get og kalla «jam­stil­lings­ved­ta­ket». Da­gen blir der­for kalla ny­norsk­da­gen, og han blir brukt til å fei­re ny­norsk som språk og for å opp­ford­re be­drif­ter innan pri­vat og offentleg sek­tor, men òg privatpersonar, til å bru­ke ny­norsk meir i kvardagen.

I Noreg læ­rer alle ny­norsk på sko­len, men det er framleis man­ge som vegrar seg for å skri­ve ny­norsk og bru­ke det i det daglege når ein sen­der e-postar, lagar innhald til nett­si­der og liknande. Mållaga jobbar for å gjere ny­nors­ken meir allment kjent, slik at fleire kan va­ri­e­re mel­lom bok­mål og ny­norsk. Det er der­for dei har eit øns­ke om å set­te fo­kus på ny­norsk­da­gen.

Vi i Tansa tek imot oppfordringa og skriv berre på ny­norsk i dag. Vi vil òg sen­de oppfordringa vidare og hå­per flest mogleg vil gjere som oss i dag.

Verktøya våre kan hjel­pe deg godt på veg med ny­nors­ken ved å omsette teks­tar frå bok­mål til ny­norsk eller frå ny­norsk til bok­mål.

Les meir om verktøya våre her.