Skip to main content
Tansa til bruk hos mediebransjen

Skriveverktøy skreddarsydd for offentleg sektor

Du er kanskje vand til å greie ut og vurdere saker, lage notat, skrive søknader og liknande. Eller du arbeider med informasjon og lagar innhald til nettsider og brosjyrar. Kanskje arbeider du innanfor eit fagfelt med mange spesialuttrykk, ord og namn.

Vi tilbyr ei samling produkt for skrivestøtte som blir integrert i verktøya du til dagleg nyttar.

Med Tansa får du tilgang til ei sentralisert løysing der alle har tilgang til dei same tenestene, uansett kva for eit verktøy den enkelte bruker. Dagen startar kanskje med å lese og svare på e-postar. Så kan det vere brev og rapportar som skal skrivast, tekstar til ei nettside som skal lagast, eller kanskje er det ei større utgreiing du arbeider med.

Tansa følger deg gjennom heile dagen og hjelper deg med å skrive meir effektivt, unngå skrivefeil, forbetre lesbarheita og minimalisere korrekturarbeidet.

Skreddarsydd ordliste

Tansas skriveverktøy nyttar omfattande ordlister og algoritmar som òg kan tilpassast til dei ulike brukarmiljøa. De kan velje å bruke ein eigen språkprofil eller få han skreddarsydd av oss. Mange offentlege etatar legg vekt på klarspråk, og dersom de har utarbeidd ein klarspråkprofil, kan ordlistene tilpassast denne.

Språkprofilen blir delt av alle brukarane i organisasjonen, slik at han kan stå fram med eit einskapleg og konsekvent språk.

skreddersydd ordliste

Grammatikkontroll

Skrivefeil er ein ting, grammatiske feil er noko anna, og begge delar er viktig å få korrigert før dokument blir sendt vidare eller tekstar blir publiserte. Enkel stavekontroll finn stort sett ikkje grammatiske feil, og dei er òg ofte lett å oversjå ved manuell korrektur.

Tansa tilbyr no grammatikkontroll som kan oppdage og korrigere grammatiske feil som ofte blir gjort. Slike feil kan gjerne oppstå ved redigering (klippe-og-lime-feil) eller ved at ein ikkje kjenner godt nok reglane som gjeld. Det siste kan ofte vere tilfellet for medarbeidarar med eit anna morsmål enn norsk, eller når ein skriv norsk (bokmål/nynorsk) på ei anna målform enn den som ein kjenner best.

grammatikk

Omsetting – bokmål til nynorsk

Med eit tasteklikk kan du omsette bokmålsteksten din til nynorsk. Omsettinga blir tilpassa din eigen lokale språkstil viss du ønsker det. Eventuelle skrivefeil i teksten blir retta opp på førehand, slik at det endelege resultatet blir best mogleg.

Omsettaren fungerer i alle verktøya våre.

oversetter bokmål til nynorsk
Din målgruppe

Tilpassa målgruppa di

Vi følger retningslinjene til Språkrådet, men lèt kundane våre få velje kva stil dei ønsker. For dei fleste er lokal tilpassing viktig. Nynorskbrukarar i Rogaland vil for eksempel kunne føretrekke andre variantar enn det som er tilfellet for nynorskbrukarar i Sogn. Det handlar om å tilpasse språket på ein slik måte at mottakaren føler seg heime.

Direkte oppslag

Av og til ønsker du kanskje å hente inn informasjon frå andre kjelder mens du arbeider med ei tekst. Tansas løysing gir deg moglegheit for oppslag i kjelder som Store Norske Leksikon og Wikipedia direkte frå dokumentet du jobbar i.

Blir lansert i 2023.

Synonymordbok

Når du kontrollerer teksten med retteverktøyet vårt, kan du òg få vist alternativ til bestemde ord i teksten. Det kan vere nyttig for å oppnå eit meir presist og variert språk.

Viss du ønsker å endre noko, kan du enkelt byte ut ord ved å klikke på eit av forslaga Tansa presenterer.

Klarspråk

Det er ein del ord og uttrykksmåtar ein bør unngå når ein vil uttrykke seg klart og konsist. Tansa har støtte for dette, og vil då foreslå betre alternativ i staden. Ein kan òg få innarbeidd eigne klarspråkreglar viss ein har utarbeidd slike.

klarspråk
Lokal tilleggsordliste

Lokal tilleggsordliste

Med det webbaserte administratorverktøyet kan ein legge til eigne språkreglar, ord, namn og rettingar. Kanskje skiftar ei avdeling namn? Ved å registrere det nye namnet som ei retting, kan ein sikre at det er dette som blir brukt i alle dokumenta i framtida.

Enkelte gongar kan det vere nyttig å gi ei forklaring til brukarane om kvifor ein ønsker å bruke bestemde skrivemåtar eller å unngå andre. Denne informasjonen vil då komme opp på skjermen samtidig som Tansa foreslår desse rettingane.

Lesbarheitskontroll

Mange kundar har spurt etter eit verktøy for å kontrollere lesbarheit. Ei slik teneste er no tilgjengeleg i Tansa. For skandinaviske språk bruker vi den velkjende lesbarheitsindeks (liks eller LIX) for måling av lesbarheit. På engelsk kan ein velje mellom seks ulike metodar.

Verktøyet gir deg ei enkel vurdering av kor lettlesen teksten er i samanlikning med andre typar av tekstar. Dette vil vere ein god indikasjon på om teksten er tilpassa målgruppa han er skriven for. Du kan òg sjå kor stor andel av teksten din som består av lange ord og få eit anslag over kor lang tid det vil ta å lese teksten.

partnere
alle verktøy

Fungerer i alle verktøya dine

Tenestene våre er tilgjengelege i verktøya du bruker til dagleg. Du bruker Microsoft Outlook eller G-mail til å lese og skrive e-post. Når du skriv rapportar og brev, gjer du det kanskje i Microsoft Word eller Google Docs.

Oppdaterer du eigne nettsider eller sider på sosiale medium, kan du bruke ein av programmodulane våre for nettlesarar. Vi støttar Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari og Mozilla Firefox.

Dersom du lagar eigne trykksaker med Adobe InDesign, kan du òg nytte korrekturverktøyet vårt.

Språkpartnarane våre

Tansa samarbeider med anerkjende forlag for å kunne tilby tilgang til ulike ordlister og stilbøker.
Ønsker du å bruke Enkel nynorsk ordliste eller Juridisk og administrativ ordliste frå Det Norske Samlaget, så kan dei begge integrerast i retteverktøyet vårt.

På engelsk samarbeider vi med Webster’s Dictionary, Oxford English Dictionary, Financial Times, Associated Press og Canadian Press.

partnere
fortløpende oppdateringer

Fortløpande oppdateringar

For alle som produserer tekstar, er det viktig å nytte skriveverktøy som tek omsyn til at språket er i konstant endring. Språkekspertane våre monitorerer jamleg språkbruken hos kundane våre og sørger for at ordlistene alltid er oppdaterte.

Aktiv bruk av dataanalyse

Tansa gjer ein komplett og kontinuerleg analyse av system og systembruk ved hjelp av loggmateriale og kan presentere desse dataa på ulike måtar. Vi ser både på innhaldet i korrekturen, og korleis dei som bruker det, handterer korrekturforslaga. På denne måten blir det sørgt for at kvaliteten alltid blir halden på eit høgast mogleg nivå.

Vi bruker òg denne informasjonen til fortløpande å vidareutvikle og oppdatere ordlistene som er i bruk. Ved inntak av nyord blir det gjort grundige vurderingar om skrivemåte, der vi gjerne konsulterer Språkrådet og andre språkekspertar.

dataanalyse
Integrert CMS

Integrert i saks-/arkivsystem

Programmodulane våre kan nyttast i saks-/arkivsystem. Nokre løysingar nyttar CKeditor, andre gjer som Episerver og nyttar rich-text-editoren TinyMCE.

Ta kontakt med oss for å høyre meir om kva tilpassingar som er tilgjengelege.

Integrert CMS

Integrert i CMS

I dag er nettsidene gjerne den staden ein først oppsøker før ein tek personleg kontakt.

Bruker de eit CMS basert på WordPress, Episerver, Adobe Experience Manager, Joomla, Drupal med fleire, så kan de bruke løysinga vår.

Sikker skyløysing

Vi tek sikkerheit på alvor. All kommunikasjon mellom brukar og skyløysing går føre seg ved bruk av https. Ingen filer blir overførte eller lagra.

Vi sørger alltid for at siste versjon og sikkerheitsoppdateringar er installerte. Vi har valt å køyre dei skybaserte løysingane våre hos Amazon Web Services, men legg gjerne til rette for at kundar kan nytte andre tilbydarar.

sikker skyløsning
Enkel installasjon

Enkel installasjon

Det er enkelt å installere programmodulane våre. Dersom du nyttar Microsoft Office 365, så distribuerer du programmodulane med Microsoft Office 365 admin center.

Viss organisasjonen din nyttar eldre versjonar av Microsoft Office, så har vi modular tilpassa .net og som kan brukast saman med skriptbare installasjonsverktøy.

Alle programmodulane våre kan lastast ned direkte frå programleverandørane sine nettsider.

Tansas API

Tansa er kjent for å tilby eit korrektursystem med tilpassingsmoglegheiter som er ulikt alt anna på marknaden.

Med våre nye API kan brukarane ytterlegare tilpasse korrekturmiljøet sitt for å bruke Tansa fullintegrert og utan installering på arbeidsstasjonar.

Kontakt oss for å høyre meir.

API

Kontakt oss for å høyre meir