Skip to main content

Skriv raskt og enkelt – på nynorsk!

Med skriveverktøya våre er det lett å skrive nynorsk

Ta kontakt med meg, eg ønskjer ein demonstrasjon.

Tansa er eit komplett skriveverktøy for alle i organisasjonen din. Det kan enkelt integrerast i alle verktøya du bruker til dagleg. Med Tansa kan alle følgje dei same språkreglane, slik at bedrifta står fram på einskapleg vis i all tekst og kommunikasjon.

Skriveverktøya våre rettar skrivefeil og teiknsetjingsfeil, sørgjer for korrekt orddeling og fremjar eit variert språk gjennom forslag til synonymer. Løysingane våre har ordbøker på mange språk, blant anna bokmål, nynorsk, engelsk, svensk og dansk. Med vår omsetjar frå bokmål til nynorsk blir teksten raskt omsett til nynorsk, og skrivearbeidet blir enklare for dei som ikkje skriv nynorsk til dagleg. Vi hjelper organisasjon din med ei totalløysing for kvalitetssikring av tekst og innhald. 

Tansa – det naturlege valet

 • Vi har lang erfaring og mange store kundar globalt.
 • Vi tilbyr førsteklasses brukarstøtte og skreddarsyr løysingar som passar organisasjonen din.
 • Skriveverktøya rettar skrivefeil, teiknsetjingsfeil, grammatikk og stilavvik.
 • Du får støtte for klarspråk med spesielt tilpassa ordlister.
 • Det blir enkelt å passe på at alle følgjer dei same språkreglane.
 • Vi tilbyr maskinomsetjing av tekst frå bokmål til nynorsk. 
 • Tansa føreslår synonym som kan fremje variert språk, og kontrollerer lesbarheita.
 • Tansa støttar 14 ulike språk, blant anna engelsk.
 • Våre løysingar fungerer i alle verktøya du bruker dagleg – også i saks- og arkivsystem.

Fordelar med Tansa

Korrektur

Grammatikkontroll

Synonymordbok

Lesbarheitskontroll

Orddeling

«Tansa er en god støtte i det daglige arbeidet med tekster av alle slag, fra e-poster til lengre tekster, og det føles trygt å ha dette verktøyet».

– Hanne Brække Wulff, redaktør ved Nasjonalbiblioteket

Korrektur

Tansa korrigerer eit vidt spekter av feil knytte til rettskriving, språkbruk, stil og teiknsetjing då systemet sjekkar heile uttrykk og ikkje berre enkeltord. Det blir som ein personleg korrekturlesar.

Tansa reduserer tida dei tilsette bruker på å rette feil manuelt, spesielt fordi det blir fanga opp så mange ulike feiltypar. Dei tilsette kan i staden konsentrere seg om sjølve innhaldet og la Tansa ta hand om korrekturen. 

Grammatikkontroll

Skrivefeil og grammatiske feil er ikkje det same, men begge delar er viktig å få korrigert før dokument blir sende vidare eller tekstar blir publiserte. Enkel stavekontroll finn stort sett ikkje grammatiske feil, og dei er òg ofte lett å oversjå ved manuell korrektur.

Tansa kjem med grammatikkontroll som kan oppdage og korrigere vanlege grammatiske feil. Slike feil kan oppstå ved redigering (klippe-og-lime-feil) eller ved at ein ikkje kjenner godt nok reglane som gjeld. 

Synonymordbok

Når du kontrollerer teksten med vårt retteverktøy, kan du òg få opp alternativ til bestemde ord i teksten. Det kan vere nyttig for å oppnå eit meir presist og variert språk. 

Orddeling

Tansa tilbyr orddeling som òg er nyttig for tekstar som publiserte på nettet. Orddeling ved linjeskift gjer ofte tekstar lettare å lese på blant anna mobiltelefonar og nettbrett. Men det er ein føresetnad at orda blir delte på korrekt måte, elles oppnår ein gjerne det stikk motsette.

Lesbarheitskontroll

For skandinaviske språk bruker vi den velkjende lesbarheitsindeks (liks eller LIX) for måling av lesbarheit. På engelsk kan ein velje mellom seks ulike metodar. 

Verktøyet gir deg ei enkel vurdering av kor lettlesen teksten er samanlikna med bestemde typar av tekstar. Dette vil vere ein god indikasjon på om teksten er tilpassa målgruppa han er skriven for. Du kan òg sjå kor stor del av teksten som inneheld lange ord og få eit anslag over kor lang tid det vil ta å lese teksten. 

Kor kan du bruke Tansa?

Tansa og språkverktøya våre kan brukast både i Windows, macOS og ChromeOS, i alle nettlesarar, i Google Docs og Microsoft Office 365 (Word og Outlook). Også i saks- og arkivsystem er verktøya tilgjengelege.

Øyvind Nesvåg

«Som et språknøytralt fylke har vi som mål at hver fjerde aktueltsak på nettsiden er skrevet på nynorsk. For å nå dette målet trengte vi et godt oversettelsesverktøy, det får vi ved å bruke Tansa integrert i ACOS CMS. Vi får nå gleden av svært treffsikker oversetting. I noen tilfeller mer korrekt nynorsk enn det mange av oss kanskje hadde klart selv».

– Øyvind Nesvåg, senior kommunikasjonsrådgiver i Rogaland fylkeskommune

Kunde

Tansa omset tekst frå bokmål til nynorsk:

 • Du får omsett teksten din frå bokmål til nynorsk med berre eitt tastetrykk.
 • Omsetjaren sparer deg mykje arbeidstid.
 • Programmet gjer det enklare å overhalde kravet om minimum 25 % nynorsk i offentleg sektor.
 • Du får moglegheit til å velje den språkstilen som passar for målgruppa di.
 • Programmet kan enkelt kombinerast med dei andre korrekturverktøya våre.
 • Lesbarheitskontroll er inkludert.
 • Omsetjaren er tilgjengeleg i alle programma du bruker til dagleg.
 • Dette er eit nyttig verktøy for alle som skriv nynorsk.

Tansa hjelper deg med korrekt språk

woman_computer.image
Computer
woman_working.image

– når du skriv e-post til kundar eller samarbeidspartnarar

– når du produserer innhald til nettsider eller lagar annonsar og reklamemateriell som brosjyrar og trykksaker

– når du utformer kontraktar og andre formelle dokument