Skip to main content
Hytteskam – ett av nyordene under koronapandemien.

Den språklige koronapandemien

Språket er produktivt i den forstand at det hele tiden tas i bruk nye ord ved kombinasjoner av allerede kjente ord for å beskrive det som skjer i samfunnet. Koronaviruspandemien har skapt en flodbølge av slike «nye» ord som vi knapt har sett maken til, og viser hvilken enorm innvirkning denne situasjonen har hatt på nær sagt alt samfunnsliv. Noen eksempler fra Tansa siste kvartal kan illustrere dette. Her finner vi nyskapninger som enveisgåing, nettkonsert, digitalfestival, superspreder og hytteskam – ord som fanger inn ulike aspekter ved den uvanlige situasjonen vi nå opplever.

Den største gruppen av disse ordene er naturlig nok de som inneholder korona – over tusen ulike slike ord er registrert. Det gjelder ord av ulike ordkategorier. De fleste er substantiver, og mange naturlig nok knyttet til helsesektoren (koronasmitte, koronaisolat, koronapasient). Men det finnes også mengder av ord fra områder av samfunnslivet som er blitt berørt av epidemien (koronalov, koronasveis, koronakonsert, koronabar, koronaledighet). Mange av «koronaordene» er adjektiver (koronarammet, koronastengt, koronafast, koronafri, koronautsatt) og enkelte også verb (koronateste, koronastoppe).

Vi ser også en hel del andre ord som er blitt uvanlig produktive eller frekvente i perioden og som på ulikt vis knytter seg til den spesielle situasjonen koronapandemien har skapt. 

Vi merker oss spesielt ord som smitte og smittevern (smittesporing, smittebølge, smittetopp, smitteapp, smittevernhensyn, smittevernfaglig, smittevernforsvarlig), karantene (søringkarantene, hjemmekarantene, hotellkarantene, karantenemur, karantenefast), respirator (respiratorkapasitet, nødrespirator, respiratorkø), visir (ansiktsvisir, engangsvisir), hygiene (hygienetiltak, hostehygiene, nysehygiene), engangs (engangshansker, engangsfrakk, engangskappe, engangsmaske), statsepidemiolog, hjemme (hjemmeisolat, hjemmeskole, hjemmekontorist, hjemmegym), fjern (fjernmøte, fjernkontor, fjernleverbar, fjernregissere), regler (smittevernregler, avstandsregler, handlevettregler, byvettregler, nabovettregler) og forbud (hytteforbud, spytteforbud, møteforbud, hilseforbud).

For et korrekturprogram som Tansa er det viktig å overvåke språkbruken til enhver tid for å holde tritt med denne nyskapingen av språk. Høyfrekvente nye ordsammensetninger tas gjerne inn i ordlistene mens de generelle reglene for å akseptere sammensetninger av ord hele tiden oppdateres.

Hyppige ordlisteoppdateringer er derfor et «must» for at våre brukere skal oppleve at Tansa er et verktøy som tilpasser seg en verden i kontinuerlig endring.