Skip to main content

Tansa gjør klarspråk enklere og mer effektivt 

Klarspråk er lovpålagt

Klart språk er både lovpålagt og en svært lønnsom investering. Derfor er det stadig flere offentlige etater og virksomheter som ser nytten av å arbeide systematisk og langsiktig med klarspråk.

Tansa korrektursystem tilbyr en rekke funksjoner som gjør klarspråksarbeidet enklere og mer effektivt.

«Ved hjelp av Tansa blir klarspråksprofilen enklere å overholde og bruke for alle ansatte

Hva er klarspråk?

Krav til det offentlige

Klarspråk er kommunikasjon som er klar, korrekt og tilpasset mottakerne. Målet er at mottakerne skal finne informasjonen de trenger, forstå informasjonen og kunne bruke den.

Klarspråkparagrafen i språkloven stiller krav til at det offentlige skal kommunisere med klarspråk. Paragrafen er en pliktbestemmelse som sikrer innbyggerne retten til å få informasjon i klart språk fra det offentlige.


Hvorfor er klarspråk viktig?

Klart språk er viktig fordi det fremmer demokratiet og rettssikkerheten. Når informasjon fra det offentlige er klart formulert, kan innbyggere ta riktige og delta aktivt i samfunnet. Det bidrar også til økt troverdighet og tillit ved at det skaper mindre avstand mellom avsenderen og mottakeren. Klart språk minsker også risikoen for misforståelser, og dermed er det en lønnsom investering.

Slik kan Tansa bidra i arbeidet med klarspråk

Å arbeide langsiktig og systematisk med klarspråk gir mange fordeler, men det viser seg ofte å være utfordrende å gjennomføre. Klarspråksarbeid starter gjerne som et prosjekt og ender ofte som en rapport. Med Tansa tilgjengelig i de verktøyene de ansatte benytter til daglig, vil det derimot være mye enklere å gjennomføre klarspråksarbeidet på en effektiv og god måte.

Les mer om de ulike løsningene vi tilbyr for et langsiktig og systematisk klarspråksarbeid.

          Uforming av klarspråkprofiler

Før man går i gang med klarspråkarbeid, er det viktig å gjennomføre en grundig nullpunktsanalyse. Det vil si kartlegge hvilke språklige utfordringer man har før konkrete endringer blir satt i verk. Slik blir det lettere å utforme en relevant klarspråkprofil og måle effekter av klarspråkstiltakene i etterkant.

Vår språkkonsulent kan foreta en detaljert vurdering og analyse av tekster som bedriften har skrevet. Med utgangspunkt i denne analysen og prinsippene for klart språk, kan vi skreddersy en klarspråkprofil dersom man ikke har dette fra før.

Tansa innarbeider klarspråkprofiler

Klarspråkprofiler er nyttige verktøy for å sikre at tekstene til en virksomhet følger prinsippene for klart språk. Derimot kan det være utfordrende for alle ansatte å ha full oversikt over klarspråkprofilen til enhver tid.

Tansa gjør det enklere å overholde klarspråkprofilen ved å bygge den inn i korrektursystemet. Det vil si at Tansa advarer mot eller foreslår rettelser av ord og uttrykksmåter som ikke er i samsvar med enkeltpunkter i klarspråkprofilen deres.

For eksempel vil Tansa:

    • advare om passive former, vage termer og hyppig brukte substantiveringer

    • endre vanskelige og gammeldagse ord til mer alminnelige ord

    • rette navn på avdelinger, samarbeidspartnere og organisasjoner

    • gi korrekt betegnelse på lover og forskrifter

    • advare om fagbegreper som kan være vanskelige å forstå, og som bør forklares

Tansa hjelper med å tilpasse tekst etter målgruppen

En tekst er klar dersom innholdet kommer tydelig frem for mottakerne. Derfor er det viktig å bruke ord og uttrykk som mottakerne forstår og kjenner seg igjen i. Spesielt viktig er det å begrense bruken av lange og vanskelige ord og å unngå omstendelige formuleringer.

Vår lesbarhetskontroll gir en vurdering av hvor lettlest en tekst er. Slik får man en god indikasjon på om teksten er tilpasset målgruppen den er skrevet for. For skandinaviske språk bruker vi Liks (LIX) og for engelske kan man velge mellom seks forskjellige metoder.
Verktøyet forteller deg hvor mange setninger, ord og tegn du har skrevet. I tillegg kan du se hvor stor andel av teksten din som består av lange ord (over seks bokstaver), og få et estimat på hvor lang tid det tar å lese den. Liks kan brukes i alle våre verktøy.

Les mer om lesbarhet her

          Skreddersydd klarspråkprofil

Vil tilpasser ordlisten til deres klarspråkprofil og innarbeider retteforslag og advarsler som hjelper bedriften å skrive klart, korrekt og brukertilpasset. Alle ansatte benytter samme klarspråkprofil og deler den samme ordlisten. Dere vil også ha tilgang på tilleggsordlister.

          Dataanalyse

Tansa fører en komplett og kontinuerlig logg av system og systembruk og kan presentere disse dataene på ulike måter. Dette gir Tansas kunder mulighet til å studere systemets effektivitet over tid og se eksakt hvilke forbedringer som har funnet sted underveis i prosessen med innføring av klarspråk.

Med vår statistikkmodul kan man se omfanget av endringer som gjennomføres, og detaljer om hva som rettes.

Enkelt å komme i gang

Vi leverer skreddersydde løsninger. Tansa integreres sømløst i alle verktøyene dere benytter til daglig. Vi har programtillegg til Microsoft Office 365 (Word, Outlook, PowerPoint), nettlesere, Google Docs, Adobe InDesign og InCopy, samt skreddersøm til CMS.  Velg hva som passer best, enten det er skybasert eller lokal installasjon. Vi har støtte for bruk av Microsoft Active Directory og Google Single Sing-On.