Skip to main content

Grammatiske forskjeller ved oversettelse fra bokmål til nynorsk

Oversettelse fra bokmål til nynorsk må ta hensyn til enkelte grammatiske forskjeller mellom de to skriftspråkene, og Tansas oversetter gjør nettopp dette. De viktigste forskjellene gjelder:

  • Genitiv
  • S-passiv
  • Samsvarsbøyning av partisipper
  • Dobbelt bestemmelse av substantiver

Genitiv

Genitivs-s brukes i langt mindre grad på nynorsk enn på bokmål. Det brukes helst ved egennavn (Noregs statsminister) og mer faste forbindelser (dagens rett). I de fleste andre tilfeller vil vi heller skrive om. Den vanligste omskrivningen skjer ved bruk av preposisjoner: advokatens kone => kona til advokaten; landets president => presidenten i landet; skipets kaptein => kapteinen skipet; firmaets grunnlegger => grunnleggaren av firmaet. Som vi ser, er det ulike preposisjoner som brukes for å uttrykke genitivsrelasjoner, noe som Tansas oversetter tar høyde for. En annen måte å uttrykke genitiv på er ved såkalt «garpegenitiv», der en omskriver ved hjelp av determinativet sin med korrekt bøyningsform (sin/si/sitt/sine): gatekjøkkenets ansvar => gatekjøkenet sitt ansvar. Dette blir også brukt i noen grad i Tansas oversettelser. Enda en mulighet kan være å erstatte genitivsuttrykket med et sammensatt ord. Det vil noen ganger være den kanskje beste løsningen: tankens frihet => tankefridommen.

S-passiv

Såkalt s-passiv ved verb brukes på nynorsk bare etter modale hjelpeverb, ellers er omskrivning med bli eller verte nødvendig. På nynorsk blir s-passiv laget ved tilføying av endelsen -ast: nybygget må tilpasses eksisterende bygninger => nybygget tilpassast eksisterande bygningar; men: lånet tilpasses kunden => lånet blir/vert tilpassa kunden. Ved en egen gruppe verb er -ast-endelsen del av grunnformen ved verbet (såkalte s-verb), og må derfor ikke forveksles med s-passiv. Slike s-verb kan også brukes uten hjelpeverb: de samles hver jul => dei samlast kvar jul.

Samsvarsbøyning av partisipper

På nynorsk blir partisipper bøyd i samsvar med substantiver på linje med andre adjektiver både i attributiv og predikativ funksjon. På bokmål bøyes de bare attributivt, det vil si foran et substantiv: anbefalte bøker (bokmål/nynorsk). Predikativ funksjon er når partisippet brukes beskrivende etter verbene være og bli/verte: disse bøkene er anbefalt => desse bøkene er anbefalte. Bøyning av partisipper er noe som det ofte gjøres feil med også ved skriving av nynorsk. Tansas grammatikkontroll for nynorsk vil for øvrig ofte kunne rette denne typen feil.

Dobbelt bestemmelse av substantiver

Dobbelt bestemmelse betyr at bestemt artikkel foran substantivet og bestemt form av substantivet brukes samtidig: det nye huset. Dette er også det vanligste på bokmål, og representerer en av de mest markante forskjellene mellom norsk og dansk skriftspråk. Men på bokmål finnes det også en del sammenhenger, særlig i mer formelt språk, der bestemt artikkel brukes alene som bestemmelse. På nynorsk vil en helst unngå dette: den enkelte arbeidstaker => den enkelte arbeidstakaren.

Les mer om Tansas oversetter og grammatikkontroll her:

Bokmål til nynorsk oversetter – Tansa Systems

Tansa Systems | Produkter tilpasset mediebransjen