Skip to main content

‘Fly må ofte avises, men kan sjelden avvises’ Foto: iStockphoto

Språkets dobbeltgjengere

Tansas ordlister blir redigert i forhold til de særlige krav et korrekturprogram stiller. Mange ord som en kan finne i standardordbøker, er ikke uten videre egnet for bruk i Tansa. Det gjelder spesielt sjeldne ord eller former av ord som ligner mye på alminnelige ord – språkets dobbeltgjengere. Slike ord kan skape betydelige problemer dersom de tas med i ordlistene som ligger til grunn for korrekturen.

Problemet kan illustreres med denne lille «artikkelen», som vi definitivt ikke ønsker å se på trykk:

Voksene motstand mot fremstående politikker

Mange gir utrykk for vanntro over at en kommene partileder omtaler sine politiske motstandere på en lite smigrene måte. Politikeren aviser på sin side at han har sakt noe stykt og kommet med spottene bemerkninger. Han kommer til å forsette kampen for å bli ny leder selv om nokk mange mener han bør trekke seg. Man må bare konstantere at det er motstridene oppfatninger om det reelle innehold i saken, og at det tilslutt er partiet slev som må ta stiling til spørsmålet.

De uthevede ordene er alle relativt vanlige feilskrivninger av andre ord. Samtidig godtas de som oppslagsord eller bøyde former dersom en gjør oppslag i den anerkjente Bokmålsordboka på nett. La oss se nærmere på noen av eksemplene:

Et vanntro er bra for griser å drikke fra, men sannsynligheten taler for at det i de aller fleste manuskripter er ordet vantro en har ment. Mange skriver ordet uttrykk med én ‘t’ for lite, og da er det neppe utrykning fra brannvesenet en tenker på. Ifølge Bokmålsordboka skal dette nemlig kunne være et utrykk. Mens de fleste nok tilsetter krydder i maten og personer i stillinger, skal en ifølge Tanums store rettskrivningsordbok også kunne forsette noe med samme betydning. Kanskje det. Uansett vil en god del fortsette å skrive forsette når en derimot mener fortsette. Og hva med nokk? Jo, det er ifølge ordbøkene et sjømannsuttrykk som betyr «ytterste delen av et rundholt». Det stemmer nok, men her blir Tansa-nåløyet ikke stort nok til å slippe gjennom ordet.

Et noe større problem representerer ord som verbet avise. Det brukes til en viss grad i forbindelse med flytrafikk (av-ise fly), men er samtidig en svært vanlig feilskrivning av det frekvente verbet avvise. I slike tilfeller er det vanskelig for en datamaskin å vite hva som er ment. En mulig løsning er å behefte slike ord med en advarsel, slik at brukeren blir gjort oppmerksom på at det her kan foreligge en feil.

Vi har tidligere tatt opp betydningen av å begrense bøyde former av ord i ordlistene. I teksten ovenfor er det mange eksempler på sære bøyningsformer som blokkerer for retting av skrivefeil. Dette gjelder ulike kategorier av ord:

o    Flertallsformer av substantiver: voksene (av voks), politikker (av politikk), kommene (av komme), smigrene (av smiger), motstridene (av motstrid)

o    Gradbøyde former av adjektiver: konstantere (av konstant)

o    Imperativformer av verb: sakt (av sakte), innehold (av inneholde), tilslutt (av tilslutte), slev (av sleve)

For Tansa er det svært viktig å redigere ordlistene på en slik måte at feil ikke slipper gjennom korrekturen på grunn av slike språklige dobbeltgjengere. Dette krever en god del ekstraarbeid, men er viktig for å sikre våre brukere et best mulig korrekturverktøy.