Dei vanlegaste skrivefeila på nynorsk

Kva skrivefeil som er gjengangarar på nynorsk, har vi laga ei oversikt over her.

Ved ordlisteoppdateringane i Tansa går våre språkekspertar gjennom store mengder språkdata frå bruken av programmet hos våre kundar. Dette gir òg grunnlagsmateriale for ulike typar av statistikkar, blant anna oversyn over vanlege språkfeil. Vi har med ujamne mellomrom publisert slike feillister for bokmål – denne gongen har vi sett nærare på nynorskfeil med grunnlag i materialet for siste kvartal.

Lista nedanfor viser dei 20 vanlegaste skrivefeila på nynorsk blant våre brukarar nett no:

 

Feil

Korrekt
samt og dessutan
  fortsatt framleis
omlag om lag
  mandag måndag
  greit greitt
  ivareta vareta
pågår går føre seg
  etterkvart etter  kvart
  ansatt/ansatte tilsett/tilsette
  antall antal, mengd, talet på
  óg òg
  voldsom/voldsomt veldig; kraftig / svært
trengs trengst
  ellers elles
  traff trefte
potensiale potensial
  lille vesle
  ilag i lag
  meinar meiner
  fins finst    

Påverknad frå bokmål
Om vi ser nærare på orda i lista, ser vi at bokmålsord som ikkje er godkjende på nynorsk, utgjer ein god del av dei vanlegaste feila. Det gjeld mellom anna ord som fortsatt og ansatt, der nynorsk har eigne ord (framleis, tilsett) eller samt og pågå, der nynorsk bruker omskriving med fleire ord (og dessutan, gå føre seg).

Nynorsk ordbøying
Nynorsk ordbøying kan vere ei utfordring, og fleire av feila på denne lista høyrer til denne kategorien. Også her spelar nok innverknad frå bokmål ei rolle. Nøytrumsforma av adjektivet grei er ikkje grei skuring – her må ein få med to t-ar til slutt. Greitt nok når ein veit om det. Verbformer som trengs og fins kan berre brukast på bokmål – på nynorsk må ein få med ein t til slutt (trengst, finst).

Feiltype som blir kalla «hypernynorsk»
Ein omvend type feil er det ein kan kalle «hypernynorsk», der ein på eit vis overdriv skilnaden mellom bokmål og nynorsk. Når ein skriv meinar, mens det ein meiner, er meiner, kan det vere ei form for hypernynorsk, men det kan òg ha samenheng med dialekttilhøve. Verbendinga i presens på -ar, finn vi berre på nynorsk, men det betyr ikkje at ho er brukande overalt.

Til sist kan vi slå fast at fleire vanlege feil på bokmål òg er vanlege på nynorsk. Det gjeld i særleg grad samanskriving av ord som skal vere delte: omlag, etterkvart (korrekt: om lag, etter kvart) og bruk av aksentar (vi skriv òg, ikkje óg).

Treng du hjelp med å få omsett tekst frå bokmål til nynorsk? Med vårt omsetjarverktøy blir teksten omsett med eit tastetrykk. Les meir her om omsetjaren vår.

Få ein enklare arbeidskvardag for deg og organisasjonen din. Kontakt oss for ein uforpliktande prat, så kan vi finne gode løysingar som er skreddarsydde til dykkar behov og ønske.