Dei vanlegaste skrivefeila på nynorsk

Kva skrivefeil som er gjengangarar på nynorsk, har vi laga ei oversikt over her.

Ved ordlisteoppdateringane i Tansa går våre språkekspertar gjennom store mengder språkdata frå bruken av programmet hos våre kundar. Dette gir òg grunnlagsmateriale for ulike typar av statistikkar, blant anna oversyn over vanlege språkfeil. Vi har med ujamne mellomrom publisert slike feillister for bokmål – denne gongen har vi sett nærare på nynorskfeil med grunnlag i materialet for siste kvartal.

Lista nedanfor viser dei 20 vanlegaste skrivefeila på nynorsk blant våre brukarar nett no:

Feil

samt

fortsatt

omlag

mandag

greit

ivareta

pågår

etterkvart

ansatt/ansatte

antall

óg

voldsom/voldsomt

trengs

ellers

traff

potensiale

lille

ilag

meinar

fins

Korrekt

og dessutan

framleis

om lag

måndag

greitt

vareta

går føre seg

etter kvart

tilsett/tilsette

antal, mengd, talet på

òg

veldig; kraftig / svært

trengst

elles

trefte

potensial

vesle

i lag

meiner

finst

Påverknad frå bokmål
Om vi ser nærare på orda i lista, ser vi at bokmålsord som ikkje er godkjende på nynorsk, utgjer ein god del av dei vanlegaste feila. Det gjeld mellom anna ord som fortsatt og ansatt, der nynorsk har eigne ord (framleis, tilsett) eller samt og pågå, der nynorsk bruker omskriving med fleire ord (og dessutan, gå føre seg).

Nynorsk ordbøying
Nynorsk ordbøying kan vere ei utfordring, og fleire av feila på denne lista høyrer til denne kategorien. Også her spelar nok innverknad frå bokmål ei rolle. Nøytrumsforma av adjektivet grei er ikkje grei skuring – her må ein få med to t-ar til slutt. Greitt nok når ein veit om det. Verbformer som trengs og fins kan berre brukast på bokmål – på nynorsk må ein få med ein t til slutt (trengst, finst).

Feiltype som blir kalla «hypernynorsk»
Ein omvend type feil er det ein kanskje kan kalle «hypernynorsk», der ein på eit vis overdriv skilnaden mellom bokmål og nynorsk. Når ein skriv meinar, mens det ein meiner, er meiner, kan det tolkast som ei form for hypernynorsk. Verbendinga i presens på -ar, finn vi berre på nynorsk, men det betyr ikkje at ho er brukande overalt.

Til sist kan vi slå fast at fleire vanlege feil på bokmål òg er vanlege på nynorsk. Det gjeld i særleg grad samanskriving av ord som skal vere delte: omlag, etterkvart (korrekt: om lag, etter kvart) og bruk av aksentar (vi skriv òg, ikkje óg).

Treng du hjelp med å få omsett tekst frå bokmål til nynorsk? Med vårt omsettarverktøy blir teksten omsett med eit tastetrykk. Les meir her om vår omsetjar.

Få ein enklare arbeidskvardag for deg og organisasjonen din. Kontakt oss for ein uforpliktande prat, så kan vi finne gode løysingar som er skreddarsydde til dykkar behov og ønske.